EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Henkilötietolaki (1999/523) 10§ ja 24§

Päivitetty 11.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Simeri Oy (Y 0944332-6),
Riihikuja 3, 01720 Vantaa, p.020 770 5800
www.simeri.fi, info@simeri.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Satu Savolainen, Simeri Oy, Riihikuja 3, 01720 Vantaa
satu.savolainen@simeri.fi

3. Rekisterin nimi

Koulutusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen ja käsittelyn tarkoitus on koulutuksen toteutus ja pätevyystietojen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Lisäksi kertyy tietoja suoritetuista koulutuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

IPAF-koulutukseen osallistuvien tiedot kirjataan IPAF:n (International Powered Access Federation) PAL-korttirekisteriin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on saanut perehdytyksen Simerin tietosuojaperiaatteisiin. Henkilötietoja sisältävä paperiaineisto säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy on asiattomilta estetty.
Tietoverkko ja laitteisto, jolla sähköinen aineisto sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä keinoilla. Käyttöoikeudet on rajoitettu tehtäväkuvien mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilöstörekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin pätevyyksien hallinnan toteuttaminen edellyttää. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.
Simerin johto arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että – käsittelyn tarkoituksiin nähden – epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi osoitetaan tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio rekisterissä olevista tiedoistaan ja oikeus ilman aiheetonta viivästystä saada virheelliset ja puutteelliset tiedot korjattua.

12. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.